Sist endret i årsmøte 23.03.2019

§ 1 Formål

Setesdalsbanens venner arbeider for å støtte Stiftelsen Setesdalsbanen i å bevare 1067 mm smalsporet norsk jernbanemateriell, og for å holde dette materiellet i drift på den nedlagte Setesdalsbanens strekning fra Grovane og nordover.

Foreningen søker å samarbeide med beslektede foreninger og andre instanser hvor dette er naturlig.

§ 2 Medlemskap

Medlemskap i foreningen er åpen for alle. For at løpende medlemskap skal være gyldig, må kontingenten være innbetalt innen utløpet av betalingsfristen. Medlemskontingenten for kommende år fastsettes av årsmøtet. Årsmøte kan vedta ulik kontingent for ulike grupper.

Betalingsfristen fastsettes av foreningens styre. Utmeldelse fra foreningen må skje skriftlig. For øvrig vil en hver som ikke har betalt kontingenten innen betalingsfristen bli slettet i medlemsregisteret etter forutgående purring med ny tre ukers betalingsfrist.

 

§ 3 Styret

Foreningen ledes av et styre bestående av fem medlemmer: Formann, varaformann, sekretær, kasserer og informasjonsansvarlig. I tillegg velges et varamedlem. For at styret skal være beslutningsdyktig må minst tre av dets medlemmer være til stede. Ved eventuell stemmelikhet har formannen dobbeltstemme.

Hvis to eller flere av styremedlemmene går ut av styret i en valgperiode, skal det snarest mulig avholdes ekstraordinært årsmøte for valg av nytt styre.

§ 4 Årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes innen utgangen av mars hvert år. Innkallingen skjer skriftlig, og skal sendes senest tre uker i forveien sammen med de dokumenter som er nødvendig for årsmøtet. De medlemmene som ikke ønsker årsmøtepapirene elektronisk gir beskjed om at de vil ha papirene i posten. I en 2 års periode sendes årsmøtepapirene både elektronisk og i posten.

Alle som kan fremvise kvittering for betalt medlemskontigent for inneværende år har adgang til årsmøtet, er valgbare og har stemmerett.

Årsmøtet skal behandle som et minimum:

a) Årsberetning

b) Revisorgodkjent regnskap

c) Budsjett for inneværende år

d) Fastsettelse av neste års kontingent

e) Innkomne forslag

f) Valg

– medlemmer til styret velges for 2 år

– revisor velges for 1 år

– medlemmer til aktuelle komiteer velges for 1 år

– aktuelle ansvarspersoner velges for 1 år

Valg av medlemmer til styret gjelder for to år. Dersom tre eller færre styremedlemmer er på valg, skal disse velges for to år. Dersom flere enn tre styremedlemmer er på valg, skal tre medlemmer velges for to år, og de øvrige for ett år.

Øvrige valg:

Tre representanter til styret for Stiftelsen Setesdalsbanen, med personlige vararepresentanter, oppnevnes for 2 år av styret i første styremøte etter årsmøtet.

To representanter til Driftsbestyrelsen for Setesdalsbanen (DfS), med personlige vararepresentanter, oppnevnes av styret. Oppnevnelse til DfS gjelder for to år, slik at man normalt oppnevner ett medlem hvert år. Oppnevnelse skal skje i første styremøte etter årsmøtet.

Forslag som årsmøtet skal behandle må være styret i hende senest 31. januar.

§ 5 Ekstraordinært årsmøte

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret finner det påkrevet eller når et antall medlemmer tilsvarende minst 10% av foreningens medlemstall pr. 31.12 foregående år krever det. Det må i innkallingen gå klart frem hvilken sak eller hvilke saker som skal behandles.

§ 6 Vedtektsendringer

Endringer av vedtektene kan bare foretas i ordinært årsmøte, og det kreves minst 2/3 flertall.

§ 7 Oppløsning

Beslutning om oppløsning av foreningen må behandles av både ordinært og et ekstraordinært årsmøte, og må vedtas med minst 2/3 flertall. Blir foreningen oppløst, skal foreningens aktiva tilfalle Stiftelsen Setesdalsbanen.

§ 8 Signatur og prokura

Styrets formann og ett av styremedlemmene i fellesskap tegner foreningens signatur. Styrets formann alene innehar prokurafullmakt.